DZIEŃ DOBRY - WAŻNA INFORMACJA !

JEDZIEMY DO WŁOCH PO KAWOWE INSPIRACJE I PO CHWILĘ ODPOCZYNKU. 

ZAMÓWIENIA BĘDZIEMY PRZYJMOWAĆ PO POWROCIE tj. PO 1 listopada 2019 ROKU. 

DO ZOBACZENIA I USŁYSZENIA PO POWROCIE!

POZDRAWIAMY.

EKIPA SKLEPU VIACAFFE.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO Z KAWĄ VIA CAFFE
Data wydania: 2018.05.25
Wydanie: 3 

INFORMACJE PODSTAWOWE
1.1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych klientów korzystających  ze sklepu internetowego z kawą, dostępnego pod adresem www.viacaffe.pl, zwanego dalej Sklepem, prowadzonym w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEDIG, pod nazwą:
TOTUKAWA Agnieszka Czernik" z siedzibą:
93-160 Łódź, ul. Mochnackiego 1/3 lokal 32, 
NIP: 661-193-01-45, 
REGON: 473261547

1.2. Firma TOTUKAWA Agnieszka Czernik działa zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej RODO.

1.3. W celu zapewnienia właściwego sposobu przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, firma TOTUKAWA powołała Administratora Danych Osobowych (ADO), którym jest Agnieszka Czernik, dalej Administrator,

1.4. Dane kontaktowe Administratora w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:
Agnieszka Czernik
95-006 Brójce, Bukowiec, ul. Zachodnia 3, 
tel. 609 745 707

1.5.Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku.
 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
a) zawarcia i realizacji umowy sprzedaży Towarów;
b) zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
c) dostawy Towarów za pośrednictwem poczty lub przesyłek kurierskich
d) obsługi procesu reklamacji;
e) obsługi zwrotu Towarów
f) zapewnienia możliwości obsługi procesu rejestracji konta Klienta na stronie viacaffe.pl;
g) zapewnienia możliwości logowania do konta, będącego podstroną Sklepu, w celu sprawdzania statusu złożonych zamówień oraz historii zamówień;
h) realizacji zadań w interesie publicznym, w szczególności przechowywania dokumentacji sprzedaży do celów podatkowych i rachunkowych   
i) realizacji zamówień składanych telefonicznie
j) zapewnienia możliwości dodatkowego kontaktu w celach związanych bezpośrednio z realizacją umowy sprzedaży, w tym sprzedaży drogą elektroniczną
k) udzielania odpowiedzi na zapytania przesłane drogą korespondencyjną, pocztą elektroniczną, poprzez formularz kontaktowy ze strony Sklepu, media społecznościowe itp.
l) zapewnianie obsługi usług płatniczych poprzez płatności elektroniczne, w tym płatności kartą kredytową

2.2. Administrator przetwarza następujące dane:
a) imię i nazwisko; płeć, hasło dostępu do konta Klienta
b) adres do dostawy (ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość);
e) adres e-mail;
f) numer telefonu (komórkowy lub stacjonarny);

2.3. Zbierane dane osobowe są adekwatne, ograniczone i niezbędne do celów wskazanych w punkcie 2.1.

2.4. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody lub przekazanie niekompletnych danych osobowych uniemożliwia składanie zamówień i korzystanie z oferty Sklepu.

2.5. Administrator może przekazywać dane osobowe zebrane w celach wskazanych w punkcie 2.1.:
a) podmiotom prowadzącym działalność w zakresie usług pocztowych i kurierskich
b) bankom, w przypadku rozliczeń płatności oraz podmiotom świadczącym usługi płatności elektronicznych
c) organom państwowym uprawnionym na podstawie przepisów prawa (urząd skarbowy, Policja, itp.)
d) podmiotom prowadzącym rachunkowość Sklepu i dokumentację do celów podatkowych
e) dostawcom i producentom Towarów, w przypadku wszczęcia procedury reklamacyjnej
f) firmie hostingowej na której znajduje się serwer Sklepu

2.6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia udzielonej zgody, co najmniej jednak przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie, dla celów i przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, w tym reklamacji.

2.7. W zakresie przetwarzania danych osobowych Administrator zapewnia:

1. prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), w tym do uzyskania informacji czy dane osobowe są przetwarzane, uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

2. prawo do niezwłocznego sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), jeżeli dane osobowe są nieprawidłowe lub uzupełnienia danych osobowych.

3. prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO), w przypadku gdy:

- dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
- wycofano określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę;

- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
- został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w    zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
- został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator może dalej przetwarzać dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


4. prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

- zakwestionowano prawidłowość danych osobowych – Administrator ograniczy przetwarzanie danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądano ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
- zgłoszono sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w sprzeciwie. 


5. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) w dowolnym momencie, w tym profilowania, w związku z:

- przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią;

- przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego. 


6. prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO), w tym otrzymania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych. Jeżeli jest to technicznie możliwe, prawo dotyczy także żądania, aby Administrator przesłał dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi.
 

7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

8. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w przypadku przeświadczenia że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, w szczególności w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

 
POLITYKA COOKIES I GOOGLE ANALYTICS 

3.1. Sklep korzysta z technologii plików cookies (tzw. "ciasteczka"), stanowiących dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej Sklepu.

3.2. Pliki wskazane w ust. 3.1. pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

3.3. Użytkownicy Sklepu podczas pierwszej wizyty na stronie www.viacaffe.pl są informowani o plikach cookies
i mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie, w tym także zmiany ustawień przeglądarki i zablokowania gromadzenia plików cookies.

3.6. Sklep korzysta z aplikacji Google Analytics, zapewniającej wsparcie w procesie pozycjonowania i poprawiania funkcjonalności Sklepu. Jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, istnieje możliwość zainstalowania dodatku do przeglądarki blokującego kod JavaScript Google Analytics (dodatek można pobrać tutaj), dalsze postępowanie zgodnie z zaleceniami dostawcy dodatki.
 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności mają zastosowanie aktualne przepisy prawa. 

4.2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszej polityki prywatności będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.
 

KONIEC