DZIEŃ DOBRY - WAŻNA INFORMACJA !

JEDZIEMY DO WŁOCH PO KAWOWE INSPIRACJE I PO CHWILĘ ODPOCZYNKU. 

ZAMÓWIENIA BĘDZIEMY PRZYJMOWAĆ PO POWROCIE tj. PO 1 listopada 2019 ROKU. 

DO ZOBACZENIA I USŁYSZENIA PO POWROCIE!

POZDRAWIAMY.

EKIPA SKLEPU VIACAFFE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Z KAWĄ VIA CAFFE
Data wydania: 2018.05.25
Wydanie: 4
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego viacaffe.pl. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień), tryb postępowania reklamacyjnego oraz zasady przetwarzania danych osobowych. Właścicielem serwisu jest firma zarejestrowana przez Urząd Miasta Łódź w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą:
TOTUKAWA Agnieszka Czernik
ul. Mochnackiego 1/3 m. 32,
93-160 Łódź
NIP: 661-193-01-45
REGON 473261547
Adres poczty elektronicznej: sklep@viacaffe.pl
Numer telefonu firmy: 609 745 707
dalej zwana „Sprzedającym”.
 
Niniejszy Regulamin zawiera:
 
§1 Określenie zakresu działalności
§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień
§4 Tryb postępowania reklamacyjnego
§5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych
§6 Postanowienie Końcowe
 
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
Sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela serwisu
Konsumencie – należy przez to rozumieć użytkownika lub kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Serwisie lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.
Serwisie – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.
 
§1. OKREŚLENIE ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI
1. Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę, w postaci kawy ziarnistej i kawy mielonej oraz dodatków i akcesoriów umożliwiających przygotowanie i spożycie kawy. Zdjęcia produktów umieszczone w serwisie wraz z określeniem ich ceny i specyfikacji stanowią ofertę handlową. Podane ceny są cenami brutto w walucie polskiej PLN i zawierają podatek VAT. Zakup jest możliwy poprzez zarejestrowanie się Użytkownika w serwisie lub poprzez tzw. ”szybkie zakupy” (bez konieczności rejestracji). Koszt wysyłki po wybraniu przez Użytkownika jednej z proponowanych opcji transportu, pojawia się w podsumowaniu zamówienia.
 
§2 WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM
 
1. Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze oraz Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.
 
§3 WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW ORAZ REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
 
1. Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zasadami dokonywania zakupów, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT), a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. W celu zakupu produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera produkty do koszyka oraz podaje swoje dane adresowe, formę płatności oraz sposób dostawy.
3. Serwis umożliwia następujące formy płatności:
- płatność przy odbiorze
- płatność przelewem bankowym
- płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu PAY U
- płatność karta płatniczą za pośrednictwem serwisu PAY U
4. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranego sposobu dostawy, na podany w formularzu zamówienia adres lub poprzez odbiór osobisty (po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru). Serwis umożliwia skorzystanie z następujących sposobów dostawy:
- odbiór osobisty
- wysyłka pocztą kurierską
- wysyłka pocztą kurierską – przesyłka pobraniowa
- wysyłka za pośrednictwem paczkomatu INPOST
- wysyłka za pośrednictwem paczkomatu INPOST – przesyłka pobraniowa
5. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika.
6. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy, wysyłka następuje w czasie 24 do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia, o ewentualnych odstępstwach od tej reguły Użytkownik zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo
7. Czas dostawy uzależniony jest od wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy i wynosi od 24 do 48 godzin
8. Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci paragonu lub faktury - w takim przypadku zobowiązany jest wskazać w formularzu dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.
9. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu.
10. Użytkownik może zrezygnować z towaru kupionego w Serwisie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
11. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument podpisze załączony do produktu formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle je na wskazany adres Sprzedającego lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres: sklep@viacaffe.pl. Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób dostateczny.
12. Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu do konsumenta z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego paragrafu.
13. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
14. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).
15. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
16. Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.
17. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.
 
§ 4 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 
W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji poprzez zawiadomienie sprzedającego pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@viacaffe.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu:
TOTUKAWA Agnieszka Czernik
ul. Zachodnia 3, Bukowiec
95-006 Brójce
 
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
- imię i nazwisko
- adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
- przedmiot reklamacji
- przyczynę reklamacji
- podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)
Reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedającego w ustawowym terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe - obniżenia ceny. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 
§5 PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
Firma TOTUKAWA Agnieszka Czernik oświadcza, że przetwarza dane osobowe dobrowolnie i świadomie podane lub powierzone przez Użytkowników zgodnie z:
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883)
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), tzw. RODO
oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe, przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem
 
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w aktualnej POLITYCE PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO Z KAWĄ VIA CAFFE, dostępnej pod adresem:
www.viacaffe.pl/content/7-polityka-prywatnosci, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
 
§6 POSTANOWIENIE KOŃCOWE
 
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin www.viacaffe.pl/content/6-regulamin
Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian.
Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.
Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).
 
KONIEC